• Darbo tvarkos taisyklės

  PATVIRTINTA

  Strėvininkų socialinės globos namų direktoriaus

  2022 m. vasario 7 d. įsakymu Nr. V-7

   

  PRITARTA

  Strėvininkų socialinės globos namų

  Darbo tarybos 2022 m. vasario 1 d.

  posėdžio protokolu Nr.1

   

  STRĖVININKŲ SOCIALINĖS GLOBOS NAMŲ

  DARBO TVARKOS TAISYKLĖS

   

  II.               BENDROJI DALIS

   1.              Strėvininkų socialinės globos namų (toliau – Globos namų) darbo tvarkos taisyklės (toliau – Taisyklės) reglamentuoja Globos namų darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis pareigų ir funkcijų atlikimą, elgesio normas, nustato darbuotojų priėmimo į darbą, perkėlimo į kitą darbą, atleidimo iš darbo tvarką, pagrindines darbuotojų ir Globos namų pareigas ir teises, darbo sutartį sudariusių šalių atsakomybę, darbo ir poilsio laiką, darbuotojų motyvavimą ir kitus įstaigoje darbo santykius reguliuojančius klausimus. Be šių Taisyklių, darbuotojų teises ir pareigas reguliuoja darbo sutartis, saugos ir sveikatos instrukcijos, pareigybės aprašas, darbuotojų asmens duomenų saugojimo politika, darbo apmokėjimo sistema ir kt. bei Globos namų direktoriaus įsakymai.

  2.              Darbo tvarkos taisyklių tikslas – užtikrinti racionalų darbo laiko panaudojimą, stiprinti darbo drausmę, užtikrinti darbo kokybę, didinti darbo našumą ir efektyvumą. Darbo drausmė grindžiama sąžiningu savo pareigų atlikimu ir yra būtina našiam darbui užtikrinti.

  3.      Šių taisyklių nuostatos taikomos tiek, kiek šių teisinių santykių nereglamentuoja Lietuvos Respublikos įstatymai arba kiti teisės aktai.

  4.      Globos namų direktorius, darbo taryba ir darbuotojai turi teisę inicijuoti pakeitimus šiose darbo tvarkos taisyklėse.

  5.              Keičiant darbo tvarkos taisykles (prieš jas direktoriui patvirtinant), privaloma informuoti darbuotojų darbo tarybą ir su ja konsultuotis.

  6.              Per penkias darbo dienas nuo taisyklių paskelbimo (arba pakeitimo patvirtinimo), darbuotojai privalo susipažinti su jomis ir pasirašyti Darbuotojų, supažindintų su Globos namų darbo tvarkos taisyklėmis, registracijos žurnale.

  7.              Informaciją apie Globos namų veiklą visuomenės informavimo priemonėms teikia tik direktorius ir (ar) jo įgaliotas asmuo.

  8.              Už šių Taisyklių įgyvendinimą atsako Globos namų direktorius.

   

  II. DARBO SUTARTIES SUDARYMAS, KEITIMAS, NUTRAUKIMAS

   1.      Darbo sutarties sąlygas reglamentuoja LR Darbo kodekso nuostatos (toliau – DK).

  2.              Darbdavio ir darbuotojo susitarimas dėl darbo įforminamas darbo sutartimi Darbo sutartis sudaroma raštu dviem egzemplioriais.

  3.              Darbo sutartyje darbdavys ir darbuotojas privalo sulygti dėl būsimųjų sutarties sąlygų: darbuotojo darbo vietos (įstaigos, struktūrinio padalinio), darbo funkcijų, darbo apmokėjimo sąlygų, bandomojo laikotarpio, sutarties termino ir kt.

  4.              Vadovaujamas pareigas einantys darbuotojai Globos namuose priimami į darbą konkurso būdu. Konkursą organizuoja ir jo sąlygas tvirtina Globos namų direktorius Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka. Pretendentų eiti pareigas atrankos komisiją Darbdavys sudaro iš ne mažiau kaip 3 (trijų) narių. Kiti darbuotojai priimami į darbą ne konkurso tvarka.

  5.              Vykdant LR Vyriausybės 2018 m. gegužės 30 d. nutarimą Nr. 507 “Dėl personalo administravimo funkcijų centralizuoto atlikimo” Globos namuose centralizuotai atliekamos personalo administravimo funkcijos.

  6.              Darbdavys neturi teisės reikalauti, išskyrus DK nustatytus atvejus, kad darbuotojas atliktų darbą, nesulygtą darbo sutartimi. Dėl papildomo darbo ir (ar) pareigų su darbuotoju sutariama ir tai įforminama įsakymu bei darbo sutarties pakeitimu.

  7.              Priimant į darbą, asmuo privalo pateikti:

  7.1   prašymą dėl priėmimo į darbą  (Priedas Nr.1);

  7.2 asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą;

  7.3  išsimokslinimą, profesinį pasirengimą, kvalifikaciją įrodančius dokumentus;

  7.4  asmens sveikatos priežiūros įstaigos išduotą medicininę pažymą;

  7.5  darbo stažą patvirtinančius dokumentus.

  8.              Priimant į darbą nepilnametį nuo šešiolikos metų – asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą, vieno iš tėvų ar kito nepilnamečio atstovo pagal įstatymą raštišką sutikimą bei asmens sveikatos priežiūros įstaigos išduotą medicininę pažymą, o mokslo metų laikotarpiu – mokyklos, kurioje nepilnametis mokosi, raštišką sutikimą dėl darbo.

  9.              Darbuotojui leidžiama dirbti tik iš anksto pasitikrinusiam ir vėliau periodiškai besitikrinančiam sveikatą.  Išlaidas už periodinius sveikatos patikrinimus ir vidutinį darbo užmokestį darbuotojams už sveikatos patikrinimams sugaištą laiką apmoka darbdavys, o už sveikatos patikrinimą prieš pradedant dirbti – darbuotojas.

  10.          Sudarant darbo sutartį, šalių susitarimu gali būti nustatytas ne ilgesnis kaip 3 mėn. išbandymo laikotarpis, norint patikrinti, ar darbuotojas tinka sulygtam darbui atlikti, taip pat pradedančiojo dirbti pageidavimu – ar darbas tinka darbuotojui. Išbandymo laikotarpis turi būti nustatytas darbo sutartyje, kurio metu darbuotojui taikomi visi darbo įstatymai.

  11.          Darbuotojas privalo pradėti dirbti kitą po darbo sutarties sudarymo dieną, jeigu šalys nesutarė kitaip.

  12.          Darbuotojas ir darbdavys gali sulygti dėl nuotolinio darbo funkcijų nuotoliniu būdu, naudojant informacines technologijas. Dirbti nuotoliniu būdu skiriama darbuotojo prašymu (Priedas Nr.8).  Darbas nuotoliniu būdu įforminamas direktoriaus įsakymu.

  13.          Darbo sutarties pakeitimą reglamentuoja DK nuostatos. Keičiant darbo sutarties sąlygas, pakeitimai įforminami abiejuose darbo sutarties egzemplioriuose, raštu.

  14.          Darbo sutarties pasibaigimas įforminamas įsakymu. Darbuotojas pildo prašymą dėl atleidimo iš darbuotojo, dirbančio pagal darbo sutartį, pareigų (Priedas Nr. 2).

  15.          Darbo sutartis nutraukiama vadovaujantis DK reikalavimais. Atleidimo dieną darbuotojas privalo atsiskaityti už jam pavestas užduotis ir patikėtas materialines vertybes su  jo padalinio vadovu.

  16.          Atleidimo diena laikoma paskutinė darbo diena; darbdavys privalo visiškai atsiskaityti su atleidžiamu iš darbo darbuotoju jo atleidimo dieną, jei LR įstatymai nenumato kitaip.

  17.          Darbuotojui pageidaujant raštu (prašymas laisvos formos), darbdavys privalo išduoti jam pažymą apie darbą Globos namuose (darbo stažą, užimamas pareigas, darbo užmokestį už nurodytą laikotarpį ir (ar) rekomendaciją).

  18.          Kiekvienam darbuotojui turi būti sudarytos tinkamos, saugios ir sveikatai nekenksmingos darbo sąlygos, nustatytos LR darbuotojų saugos ir sveikatos įstatyme.

   

  III. DARBO IR POILSIO LAIKAS, ATOSTOGOS

   1.              Darbo laikas – bet koks laikas, kuriuo darbuotojas yra darbdavio žinioje ar atlieka pareigas pagal darbo sutartį.

  2.              Darbo laiko režimas – darbo laiko normos paskirstymas per darbo dieną (pamainą), savaitę, mėnesį ar kitą apskaitinį laikotarpį, kuris negali viršyti trijų paeiliui einančių mėnesių.

  3.              Globos namuose taikomi šie darbo laiko režimai:

  4.              Nekintančios darbo dienos (pamainos) trukmės ir darbo dienų per savaitę skaičiaus režimas, kuomet darbo dienos (pamainos) trukmė ir darbo dienų per savaitę skaičius nesikeičia, išlieka tas pats. Dirbama penkių darbo dienų savaitė su dviem poilsio dienomis (vidutiniškai 40 val. per savaitę).

  5.              Nekintančios darbo dienos (pamainos) režimu dirba:

  5.1      Administracijos darbuotojai, padalinių vadovai, socialiniai darbuotojai, užimtumo specialistai (pagrindinėse pareigose) ir ūkio padalinio darbuotojai (išskyrus valytojas),  Pirmadieniais – ketvirtadieniais darbo laikas nuo 8.00 val. iki 17.00 val., penktadienį – nuo 8.00 val. iki 15.45 val. Pietų pertraukos laikas nuo 12.00 val. iki 12.45 val. Pietų pertrauka į darbo laiką neįskaitoma.

  5.2      Kineziterapeutas, ergoterapeutas, masažuotojas dirba  pagal sutrumpintą darbo laiko normos savaitę, pirmadieniais - penktadieniais po 7,6 val. per dieną (vidutiniškai 38 val. per savaitę). Pietų pertraukos laikas nuo 12.00 val. iki 12.45 val. Pietų pertrauka į darbo laiką neįskaitoma.

  6.              Suminė darbo laiko apskaita, kuomet viso apskaitinio laikotarpio (kuris negali viršyti 3 paeiliui einančių mėnesių) darbo laiko norma įvykdoma per apskaitinį laikotarpį.

  7.              Suminės darbo laiko apskaitos rėžimu dirba:

    7.1  socialinių darbuotojų padėjėjai, slaugytojai, valytojai, užimtumo specialistai (ne pagrindinėse pareigose). Dirbama darbo (pamainų) grafikuose nurodytu laiku, laikantis nustatytų maksimaliojo darbo laiko reikalavimų.

  8.             Maksimalus darbo laikas, dirbant pagal suminės darbo laiko apskaitos režimą per kiekvieną septynių dienų laikotarpį negali būti ilgesnis kaip 52 valandos.

  9.             Per apskaitinį laikotarpį darbuotojas turi išdirbti bendrą viso apskaitinio laikotarpio darbo laiko normą, kuri apskaičiuojama pagal:

  - 40 val. (jei dirbamas visas darbo laikas) savaitės normą (taikoma socialinio darbuotojo padėjėjams, valytojams, užimtumo specialistams);

  - 38 val. (jei dirbama sutrumpinta darbo laiko norma) savaitės normą (taikoma bendrosios praktikos slaugytojams). 

  10.         Jeigu apskaitinio laikotarpio pabaigoje darbuotojas yra išdirbęs daugiau valandų, negu bendra viso apskaitinio laikotarpio darbo laiko norma, už viršytą darbo laiko normą jam apmokama kaip už viršvalandinį darbą, o už neįvykdytą darbo laiko normą jam sumokama pusė priklausančio išmokėti darbo užmokesčio.

  11.         Socialinio darbuotojo padėjėjai dirba pamainomis, pagal iš anksto sudarytą darbo grafiką. Darbo laikas nustatomas:

                    - pirmai pamainai – nuo 7.30 val. iki 19.30 val.;

                    - antrai pamainai – nuo 19.30 val. iki 7.30 val.

  Kad būtų išdirbta bendra apskaitinio laikotarpio darbo norma pamainos trukmė gali kisti.

  12.         Dirbant pamainomis, kasdienio darbo pradžios ir pabaigos laikas nustatomas darbo (pamainų) grafikuose. Darbuotojui draudžiama išeiti  iš darbo vietos iki jo pakeisti atvyks kitas darbuotojas. Neatvykus darbuotojui, kuris turi jį pakeisti, apie tai kuo skubiau informuojamas tiesioginis padalinio vadovas.

  13.         Valytojams dirbant pamainomis, kasdienio darbo pradžios ir pabaigos laikas nustatomas pagal iš anksto sudaromus darbo grafikus.

  14.         Darbuotojams, atliekantiems darbus, kurių metu dėl darbo pobūdžio negalima daryti pertraukos pailsėti ir pavalgyti, yra suteikiama galimybė pavalgyti darbo laiku, jiems patogiu metu.

  15.         Globos namuose darbuotojams specialiosios pertraukėlės suteikiamos kas 2 val. po 10 min. poilsiui.

  16.         Švenčių dienų išvakarėse darbo dienos trukmė sutrumpinama viena valanda, išskyrus pagal sutrumpintą darbo laiko normą dirbančius darbuotojus.

  17.         Darbas virš nustatytos darbo trukmės nelaikomas viršvalandiniu darbuotojui savavališkai pasilikus darbe dirbti ilgiau negu nustatytas darbo laikas. Darbuotojas turi būti pateikęs prašymą ir gavęs sutikimą arba davęs sutikimą dirbti viršvalandžius direktoriui nurodžius. Tik tokiais atvejais viršvalandžiai fiksuojami ir apmokami DK nustatyta tvarka. Darbuotojas rašo sutikimą dėl viršvalandinio darbo (Priedas Nr. 3).

  18.         Darbo laikas, įskaitant viršvalandžius ir darbą pagal susitarimą dėl papildomo darbo, per darbo dieną (pamainą) negali būti ilgesnis kaip dvylika valandų, neįskaitant pietų pertraukos, ir šešiasdešimt valandų per kiekvieną septynių dienų laikotarpį (negali būti dirbama daugiau kaip šešias dienas per septynias paeiliui einančias dienas).

  19.         Darbo grafikai pranešami darbuotojams ne vėliau kaip prieš septynias kalendorines dienas iki jų įsigaliojimo. Jie gali būti keičiami tik nuo darbdavio valios nepriklausančiais atvejais,  sutinkant darbuotojui.

  20.         Darbuotojų darbo laikas apskaitomas darbo laiko apskaitos žiniaraščiuose kiekvieną dieną. Darbo pradžia – momentas, kai darbuotojas atvyksta į darbo vietą, pradeda darbą ar darbo vietos tvarkymą, o pabaiga – kai jis palieka darbo vietą pasibaigus nustatytam darbo laikui.

  21.         Švenčių dienomis nedirba darbuotojai, kuriems nėra taikoma suminė darbo laiko apskaita.

  22.         Švenčių dienų išvakarėse darbo dienos trukmė sutrumpinama viena valanda, išskyrus pagal sutrumpintą darbo laiko normą dirbančius darbuotojus. Pagal suminę darbo laiko apskaitą dirbantiems darbuotojams sutrumpinta valanda atiduodama per apskaitinį laikotarpį.

  23.         Globos namų darbuotojai, palikdami įstaigą darbo tikslais, atliekant darbo funkcijas, turi apie tai informuoti savo tiesioginį vadovą ir nurodyti išvykimo tikslą bei trukmę, gauti sutikimą. Sutikimas gali būti žodinis arba direktoriaus įsakymas raštu.

  24.         Darbo dienos (pamainos) metu darbuotojo prašymu ir darbdavio sutikimu suteikiamas nemokamas laisvas laikas darbuotojo asmeniniams poreikiams tenkinti. Darbo sutarties šalys gali susitarti dėl darbo laiko perkėlimo (pildomas laisvos formos prašymas) į kitą darbo dieną (pamainą) nepažeidžiant maksimaliojo darbo laiko ir minimaliojo poilsio laiko reikalavimų.

  25.         Globos namų darbuotojai, negalintys laiku atvykti arba visai negalintys atvykti į darbą, apie tai nedelsdami turi informuoti savo tiesioginį vadovą ir (ar) administraciją, nurodyti vėlavimo ar neatvykimo priežastis. Jeigu darbuotojai apie savo neatvykimą dėl tam tikrų priežasčių negali pranešti patys, tai gali padaryti kiti asmenys (šeimos nariai, giminės ir t.t.).

  26.         Kasmetinės atostogos – laisvas nuo darbo laikas, suteikiamas darbuotojui pailsėti ir darbingumui sugrąžinti, mokant jam atostoginius.

  27.         Kasmetinės atostogos suteikiamos pagal kasmetinių atostogų suteikimo grafiką arba šalių sutartu laiku DK ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka.

  28.         Darbuotojams suteikiamos ne mažiau kaip 20 darbo dienų kasmetinės atostogos. Papildomas ir pailgintas atostogas nustato DK ir darbo teisės normos. Jos suteikiamos kartu su kasmetinėmis atostogomis.

  29.         Atostogų grafikas sudaromas ir patvirtinamas iki gruodžio 20 ateinantiems metams. Informacija apie kasmetinių atostogų grafiką pateikiama nacionaliniam bendrųjų funkcijų centrui. Jeigu atostogų einama pagal grafiką papildomų prašymų pateikti nereikia.

  30.         Jeigu atostogų laikas pagal grafiką (dėl objektyvių priežasčių) nėra tinkamas, atostogos atskiru darbuotojo prašymu, esant galimybei, gali būti perkeltos į kitą laiką arba atšauktos. Darbuotojas rašo prašymą dėl atostogų perkėlimo ar atšaukimo (Priedas Nr. 4).

  31.         Norint atostogauti (turint sukauptų nepanaudotų atostogų) ne pagal grafiką, pildomas prašymas dėl atostogų suteikimo (Priedas Nr. 5).

  32.         Visais atvejais atostogų laikas ir trukmė derinama su tiesioginiu vadovu. Tokiais atvejais prašymas pateikiamas ne mažiau kaip prieš 5 darbo dienas, o esant nenumatytoms aplinkybėms – nedelsiant.

  33.         Visos atostogos suteikiamos, atšaukiamos ar keičiamos tik direktoriaus raštišku leidimu iki darbo grafikų sudarymo dienos (išskyrus nenumatytus atvejus).

  34.         Darbuotojų prašymai dėl kasmetinių atostogų suteikimo gali būti netenkinami, jeigu nebus užtikrintas reikalingas darbuotojų skaičius atlikti darbo funkcijoms.

  35.         Darbuotojams atostogos skaičiuojamos darbo dienomis. Švenčių dienos į atostogų trukmę neįskaičiuojamos.

  36.         Už pirmuosius darbo metus kasmetinės atostogos gali būti suteikiamos po šešių nepertraukiamojo darbo mėnesių. Už antruosius ir paskesnius darbo metus kasmetinės atostogos suteikiamos bet kuriuo darbo metų laiku, pagal kasmetinių atostogų suteikimo grafiką.

  37.         Darbuotojo pageidavimu kasmetinės atostogos gali būti suteikiamos dalimis: viena iš kasmetinių atostogų dalių negali būti trumpesnė, kaip dešimt darbo dienų.

  38.         Nepanaudotų kasmetinių atostogų dalis perkeliama ir pridedama prie kitų darbo metų kasmetinių atostogų. Teisė pasinaudoti visomis ar dalimi kasmetinių atostogų (arba gauti piniginę kompensaciją už jas DK nustatytu atveju) prarandama praėjus trejiems metams nuo kalendorinių metų, kuriais buvo įgyta teisė į visos trukmės kasmetines atostogas, pabaigos, išskyrus atvejus, kai darbuotojas faktiškai negalėjo jomis pasinaudoti.

  39.         Kasmetinių atostogų laiku darbuotojui paliekamas jo vidutinis darbo užmokestis (atostoginiai), kuris darbuotojui pageidaujant išmokamas paskutinę darbo dieną arba įprasta darbo užmokesčio mokėjimo tvarka (pateikiamas laisvos formos prašymas).

  40.         Darbuotojas turi teisę į tikslines atostogas (nėštumo ir gimdymo, tėvystės, vaikui prižiūrėti, mokymosi, kūrybinės, nemokamos) kaip nustatyta DK.

  41.         Darbuotojams, auginantiems neįgalų vaiką iki aštuoniolikos metų arba du vaikus iki dvylikos metų, suteikiama viena papildoma poilsio diena per mėnesį (arba sutrumpinamas darbo laikas dviem valandomis per savaitę), o auginantiems tris ir daugiau vaikų iki dvylikos metų, – dvi dienos per mėnesį (arba sutrumpinamas darbo laikas keturiomis valandomis per savaitę), mokant darbuotojui jo vidutinį darbo užmokestį. Darbuotojų, dirbančių ilgesnėmis negu aštuonios darbo valandos pamainomis prašymu, šis papildomas poilsio laikas gali būti sumuojamas kas trys mėnesiai (pateikiamas laisvos formos prašymas).

  42.         Laisvos 4 valandos pirmąją mokslo metų dieną suteikiamos darbuotojams, neturintiems teisės į 43 p.  nustatytas papildomas poilsio dienas, auginantiems vaiką iki keturiolikos metų, kuris mokosi pagal priešmokyklinio ugdymo, pradinio ugdymo ar pagrindini ugdymo programas, mokant darbuotojui jo vidutinį darbo užmokestį.(pateikiamas laisvos formos prašymas).

   

  IV. DARBO UŽMOKESTIS, PASKATINIMAI UŽ GERUS DARBO REZULTATUS

   1.     Darbo užmokestis yra atlyginimas už darbą, darbuotojo atliekamą pagal darbo sutartį, kuris nustatytas Globos namų Darbo apmokėjimo sistemoje.

  2.     Globos namų darbuotojų darbo užmokestį sudaro:

    2.1. pareiginė alga (mėnesinė alga - pastovioji ir kintamoji dalys arba pastovioji dalis);

    2.2. priemokos;

    2.3. mokėjimas už darbą poilsio ir švenčių dienomis, nakties bei viršvalandinį darbą, budėjimą ir esant nukrypimams nuo normalių darbo sąlygų;

    2.4. premijos;

    2.5. materialinės pašalpos.

  3.     Vyrams ir moterims už tokį pat ar lygiavertį darbą mokamas vienodas darbo užmokestis.

  4.   Darbuotojo valandinis atlygis arba mėnesinė alga negali būti mažesni už nustatytus minimaliuosius dydžius.

  5.    Pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientai,  kitos darbo apmokėjimo formos ir sąlygos, nustatomos  Strėvininkų socialinės globos namų Darbo apmokėjimo sistemoje.

  6.    Už viršvalandinį darbą, darbą naktį, už darbą švenčių dieną, už darbą poilsio dieną mokama įstatymų nustatyta tvarka.

  7.      Ne visas darbo laikas (ne visa darbo diena arba savaitė) apmokamas proporcingai dirbtam laikui arba mokama už atliktą darbą.

  8.   Darbo užmokestis mokamas du kartus per mėnesį, o jeigu yra darbuotojo raštiškas prašymas - kartą per mėnesį.

  9.          Neapmokestinamas pajamų dydis (toliau -NPD) darbuotojams taikomas (ar netaikomas) asmeniškai prašant dėl jo taikymo (ar netaikymo). Jei taikomas didesnis NPD, tai pateikiami tai patvirtinantys dokumentai, kurie numatyti Lietuvos Respublikos pajamų mokesčio įstatymo 20 straipsnyje (pildomas laisvos formos prašymas).

  10.    Duomenys apie darbuotojo darbo užmokestį teikiami ar skelbiami tik įstatymų nustatytais atvejais arba darbuotojo sutikimu.

  11.     Už pavyzdingą pareigų atlikimą, gerą ilgalaikį ir sąžiningą darbą, racionalius pasiūlymus darbe, taikomos moralinės ir materialinės darbuotojų skatinimo priemones:

      11.1     padėka;

      11.2  premija (kurios mokėjimas numatytas Strėvininkų SGN darbo apmokėjimo sistemoje).

   

  V. BENDRIEJI VIDAUS TVARKOS REIKALAVIMAI IR PAVEDIMAI

   1.  Globos namų dirbantieji privalo:

  1.1  dirbti saugiai, laikytis gaisrinės saugos instrukcijų, darbuotojų saugos ir sveikatos instrukcijų reikalavimų;

  1.2      griežtai laikytis visų numatytų instrukcijų ir reikalavimų, atsiradus užkrečiamų ligų atsiradimo ir išplitimo tikimybei, esant epidemijos grėsmei ir (ar) karantino laikotarpiu, paskelbus ekstremalią situaciją šalies mastu ir pan;

  1.3     laikytis darbo drausmės (laiku ateiti į darbą, laikytis nustatytos darbo laiko trukmės, visą darbo laiką skirti darbui, tiksliai ir laiku vykdyti  darbdavio arba tiesioginio vadovo nurodymus ir kt.);

  1.4    valgyti tik poilsio kambariuose ar tam skirtose vietose;

  1.5         dalyvauti Globos namų organizuojamuose mokymuose, seminaruose, renginiuose;

  1.6   darbuotojai (išskyrus direktorių, pavaduotoją ir padalinių vadovus), norėdami po darbo valandų pasilikti darbo vietoje, Globos namų teritorijoje ar patalpose, turi gauti žodinį Globos namų direktoriaus ar jo įgalioto asmens leidimą;

  1.7   tikrintis sveikatą pagal Globos namų patvirtintą darbuotojų sveikatos tikrinimo grafiką;

  1.8  nedelsiant šalinti priežastis ir sąlygas, neleidžiančias dirbti arba apsunkinančias normalų darbą (konfliktai, organizacinės technikos priemonių gedimai, ekstremalios situacijos ir kt.), jei nepavyksta pašalinti, pranešti apie tai tiesioginiam vadovui ar Globos namų direktoriui;

  1.9.  pasikeitus darbuotojo asmens duomenims (pavardei, adresui, telefono numeriui, elektroniniam paštui) per dvi darbo dienas informuoti Globos namų administraciją;

  1.10. saugoti patikėtas Globos namų komercines paslaptis, neskleisti konfidencialios informacijos apie gyventojus ir darbuotojus;

  1.11.  tarnybiniu telefonu kalbėti tik darbo reikalais; pokalbiai asmeniniu telefonu neturi trukdyti darbuotojui atlikti tiesiogines pareigas;

  1.12. Globos namų ryšio priemonėmis, biuro įranga, kanceliarinėmis priemonėmis darbuotojai gali naudotis tik su darbu susijusiais tikslais;

  1.13. įvykus incidentui, nelaimingam atsitikimui darbe, pakeliui į darbą ar iš darbo, nedelsiant informuoti tiesioginį vadovą, administraciją.

  2.   Globos namuose dirbantiesiems draudžiama:

    2.1. rūkyti darbo vietoje  (rūkyti leidžiama tik specialiai skirtose vietose ir pažymėtose  ženklu „Rūkymo vieta“);

  2.2.  be tiesioginio vadovo žinios patikėti pareigas ar darbo priemones kitam asmeniui;

  2.3.  gadinti, laužyti Globos namų inventorių;

  2.4.  naikinti dokumentus;

  2.5.   tyčia ar dėl neatidumo ir (ar) aplaidumo teikti klaidingą informaciją klientui ar Globos namų administracijai;

  2.6.   dirbti darbus, nesulygtus darbo sutartyje, kuriuos atlikti nėra apmokytas;

  2.7.   naudotis nelegalia programine įranga;

  2.8.   darbo metu vartoti alkoholinius gėrimus, narkotines medžiagas, o taip pat pasirodyti darbe neblaiviam, apsvaigusiam nuo narkotinių priemonių;

  2.8.1             Globos namų darbuotojai, pastebėję neblaivų (ar apsvaigusį) Globos namų darbuotoją, privalo apie tai pranešti tiesioginiam vadovui ar Globos namų administracijai bei imtis visų reikiamų priemonių nelaimei išvengti. Neblaivumui (girtumui) nustatyti gali būti naudojamas alkotesteris;

  2.8.2                            Jeigu darbuotojas pasirodė darbe apsvaigęs nuo alkoholio, narkotinių, psichotropinių ar toksinių medžiagų, darbdavys tą dieną (pamainą) jį nušalina nuo darbo, neleisdamas jam dirbti ir nemokėdamas darbo užmokesčio. susirgus užkrečiamomis infekcinėmis ligomis eiti į darbą.

  2.8.3                            Nušalinimo terminui pasibaigus, darbuotojas grąžinamas į ankstesnį darbą, jei dėl nušalinimo neatsirado pagrindo nutraukti darbo sutarties.

  2.9.   iš Globos namų patalpų išsinešti socialinės globos namams priklausančius daiktus, dokumentus, inventorių;

  2.10.    laikyti asmeninius pinigus, dokumentus ir daiktus kartu su Globos namų ar Globos namų gyventojų dokumentais, pinigais ir inventoriumi;

  2.11.    teikti bet kokius asmens duomenis apie Globos namų gyventojus ir darbuotojus be Globos namų direktoriaus ar jo įgalioto asmens leidimo, išskyrus Globos namų Asmens duomenų saugojimo politikos nustatytus atvejus;

  2.12.    darbo metu naudotis ausinėmis;

  2.13.    laikyti asmeninius daiktus, maisto produktus ir gėrimus gyventojų ir kitų asmenų aptarnavimo vietose.

  3.                                 Pagal DK nuostatas, darbo drausmės pažeidimas yra darbo pareigų nevykdymas arba netinkamas jų vykdymas dėl darbuotojų kaltės.

  4.                                  Globos namuose duoti pavedimus turi teisę:

    4.1. direktorius, direktoriaus pavaduotojas – tiesiogiai globos namų darbuotojams pagal jų pareigybės aprašyme nustatytas funkcijas;

   4.2. padalinių vadovai – padalinio darbuotojams pagal jų pareigybės aprašyme nustatytas funkcijas.

  5.  Pavedimai gali būti duodami įsakymų, užduočių, pavedimų, rezoliucijų ar žodine forma.

   

   

  VI. VEIKLOS ORGANIZAVIMAS, KONTROLĖ,  DARBUOTOJŲ TEISĖS IR ATSAKOMYBĖ

   1.         Einamieji veiklos klausimai svarstomi, aptariami, sprendžiami direktoriaus organizuojamuose darbo pasitarimuose, kurie vyksta rytais kelis kartus per savaitę.

  2.     Globos namų struktūrinių padalinių darbuotojų susirinkimai organizuojami:

  2.1.   socialinio darbo padalinio ir gyventojų sveikatos padalinio darbuotojų susirinkimai – ne rečiau kaip du kartus per metus, padalinio vadovui iš anksto numačius ir suderinus su darbuotojais darbo dieną ir laiką.

  2.2.   esant būtinumui, padalinių veiklos susirinkimai gali būti organizuojami dažniau;

  2.3.    visuotinas darbuotojų susirinkimas organizuojamas ne rečiau kaip vieną kartą per metus.

  3.              Susirinkimai yra protokoluojami.

  4.  Globos namų direktorius, administracija organizuoja darbuotojų darbą, vadovaujantis darbo įstatymais, darbuotojų saugą ir sveikatą reglamentuojančiais bei kitais teisiniais aktais.

  5.  Globos namų direktorius, pavaduotojai, padalinių vadovai, darbuotojai atlieka pareigybės aprašyme nustatytas funkcijas.

  6.  Skundai ir prašymai registruojami ir nagrinėjami Globos namų direktoriaus patvirtinta tvarka.

  7.  Darbuotojai turi teisę:

  7.1.   į tinkamas, saugias ir sveikatai nekenksmingas darbo sąlygos, nustatytas Lietuvos Respublikos darbuotojų saugos ir sveikatos įstatyme;

  7.2.    gauti įstatymų ir kitų teisės aktų nustatytą darbo užmokestį;

  7.3.   . į įstatymų ir kitų teisės aktų nustatytas atostogas ir poilsio laiką;

  7.4.    būti profesinių sąjungų, politinių partijų ir organizacijų nariais, dalyvauti politinėje veikloje.

  8.      Darbuotojas privalo atlyginti visą žalą šiais atvejais:

  8.1. žala padaryta tyčia;

  8.2  žala padaryta jo veikla, turinčia nusikaltimo požymių;

  8.3. žala padaryta neblaivaus ar apsvaigusio nuo narkotinių, toksinių ar psichotropinių medžiagų darbuotojo;

  8.4. žala padaryta pažeidus pareigą saugoti konfidencialią informaciją;

  8.5. darbdaviui padaryta neturtinė žala;

  8.6. kai visiško žalos atlyginimo atvejis numatytas kolektyvinėje sutartyje;

  8.7. žala atlyginama DK nustatyta tvarka.

   

   VII. KOMPETENCIJŲ KĖLIMAS, KOMANDIRUOTĖS

   1.     Darbuotojai privalo nuolat kelti savo kompetenciją:

  1.1.  tobulinti globos namų gyventojų aptarnavimo kultūrą;

  1.2.  tobulinti žinias saugos ir sveikatos, apsaugos nuo elektros, gaisrinės saugos, civilinės saugos srityse;

  1.3.  dalyvauti Globos namų organizuojamuose mokymuose ir seminaruose;

  1.4.  darbuotojai, dalyvavę mokymo seminaruose, pateikia Globos namų administracijai dalyvavimą juose liudijantį dokumentą;

  1.5.  pareiginių nuostatų nustatyta tvarka atestuotis savo veiklos srityje.

  2.             Į kompetencijos kėlimo kursus (mokymus, seminarus ir pan.) darbuotojas gali vykti tik pateikęs raštišką prašymą dėl vykimo į kompetencijos kėlimo renginį direktoriui ir gavęs raštišką jo leidimą (Priedas Nr.6).

  3.             Siuntimas į komandiruotę įforminamas direktoriaus įsakymu. Pildomas prašymas dėl vykimo į komandiruotę (Priedas Nr. 7).

  4.             Teisėtos ir pagrįstos išlaidos, patirtos komandiruotės metu, yra kompensuojamos vadovaujantis komandiruočių išlaidų apmokėjimo biudžetinėse įstaigose taisyklėmis.

  5.             Darbuotojas, grįžęs iš komandiruotės, pateikia buhalterijai avansinę ataskaitą, kur prie kiekvieno pateikto punkto turi būti išlaidas pateisinantis dokumentas, atitinkantis visus buhalterinius apskaitos reikalavimus.

    

  VIII. ELGESIO, APRANGOS IR IŠVAIZDOS REIKALAVIMAI

   1 . Darbuotojai savo elgesiu reprezentuoja įstaigą, kurioje dirba. Elgesys darbe ir tai, kaip atliekamas darbas, formuoja kitų žmonių nuomonę apie Globos namus.

  2.  Globos namų darbuotojai turi puoselėti pasitikėjimo ir atvirumo aplinką, dirbti dorai ir sąžiningai.

  3.  Darbe vengti nepagrįstos darbo, asmens, jo pažiūrų kritikos, apkalbų, neslėpti vienas nuo kito ir nuo vadovų darbo informacijos, vengti ignoravimo, patyčių, įžeidžiančių replikų, nekelti  konfliktinių situacijų, neskatinti nepagrįstą nepasitikėjimą bendradarbiais ir pan.;

  4.   Darbuotojams darbo metu draudžiama vartoti necenzūrinius žodžius ir posakius;

  5.  Apie konfliktines situacijas ar ginčus informuoti Globos namų direktorių ar jo įgaliotus asmenis: pavaduotoją socialiniams reikalams, padalinių vadovus;

  6. Darbo vietoje turi būti vengiama triukšmo, palaikoma dalykinė darbo atmosfera, darbuotojai turi elgtis pagarbiai vieni su kitais, globos namų gyventojais ir kitais asmenimis;

  7.  Bendraujant su klientais ir bendradarbiais laikytis etikos principų.

  8. Globos namų darbuotojai turi būti tvarkingos išvaizdos, jų apranga – švari, tvarkinga.

  9. Globos namai, vadovaujantis Lietuvos Respublikos Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos 2007 m. lapkričio 26 d. įsakymu Nr. A1- 331„Dėl darbuotojų aprūpinimo asmeninėmis apsaugos priemonėmis nuostatų patvirtinimo“ bei Globos namų direktoriaus patvirtinta tvarka, aprūpina darbuotojus asmeninėmis apsauginėmis priemonėmis, apranga.

    

  IX. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

   1.  Darbo tvarkos taisyklės galioja nuo jų patvirtinimo dienos visiems Globos namų darbuotojams.

  2. Globos namų darbuotojai Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka atsako už šių taisyklių, darbuotojų saugos ir sveikatos, priešgaisrinės saugos reikalavimų, pareiginių nuostatų laikymąsi.

  3.  Darbo tvarkos taisyklės yra viešinamos Globos namų svetainėje: strevininkusgn.lt

   

Puslapis "Darbo tvarkos taisyklės" atnaujintas 2022-03-28

© 2016–2022 Strėvininkų socialinės globos namai. Valstybės biudžeto įstaiga

Kontaktai

Mokyklos g. 46 Mūro Strėvininkų km., Žiežmarių sen., Kaišiadorių r. sav., LT-56202. 
Tel.: 834653538;
Faks.: 834653538. 
El.paštas: strevininkup@gmail.com

Adresas

Duomenys kaupiami ir saugomi
Juridinių asmenų registre. Visos teisės saugomos teisės aktų nustatyta tvarka, kopijuoti bet kokią informaciją ar duomenis be rašytinio sutikimo draudžiama.
Juridinio asmens kodas: 290796410