Paslaugoms gauti reikalingi dokumentai


1. Priimant į socialinės globos namus pateikiami šie asmens bylos dokumentai:

 • Neįgaliųjų reikalų departamento prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos siuntimas dėl apgyvendinimo globos namuose;
 • Savivaldybės nustatyta tvarka priimtas sprendimas dėl socialinės globos skyrimo asmeniui globos namuose (SP-9 forma);
 • Asmens prašymo - paraiškos kopija (SP-8 forma, priedai SP-1, SP-2 formos);
 • Asmens tapatybę patvirtinantis dokumentas (pasa, asmens tapatybės kortelė arba leidimas gyventi Lietuvoje);
 • Pažyma apie deklaruotą gyvenamąją vietą arba patvirtinanti, kad asmuo įtrauktas į gyvenamosios vietos neturinčių asmenų apskaitą;
 • Socialinį statusą patvirtinantis dokumentas (pensininko ar neįgaliojo pažymėjimas);
 • Darbingumo lygio pažyma (originalas);
 • Specialiojo nuolatinio (nuolatinės priežiūros ar nuolatinės slaugos) nustatymo pažyma, jeigu yra nustatyta;
 • Miesto (rajono) savivaldybės socialinės paramos skyriaus Sprendimas dėl specialiųjų poreikių lygio įvertinimo (sukakus senatvės pensijos amžiui);
 • Teismo nutartis dėl asmens pripažinimo neveiksniu ir globos paskyrimo, ir paskirto globėjo ar rūpintojo asmens dokumento kopija;
 • Suaugusio asmens su negalia socialinės globos poreikio vertinimas;
 • Savivaldybės pažyma apie asmens mokėjimo už socialinę globą dydį;
 • Informacija apie asmens (šeimos) pajamas ir turtą (jeigu skirta ilgalaikė globa);
 • Buities tyrimo aktas;
 • Medicinos dokumentų išrašas (F-027/a) su gydytojų konsultacinės komisijos išvadomis;
 • Kompensuojamų vaistų pasas;
 • Nuotraukos.

2. Priimant asmenį gyventi į globos namus tarp globos namų administracijos (jos įgalioto asmens) ir savivaldybės administracijos Socialinės paramos skyriaus - ilgalaikės (trumpalaikės) socialinės globos lėšų kompensavimo sutartis, o tarp globos namų administracijos (jos įgalioto asmens) ir asmens - paslaugų teikimo sutartis ir sąlygos.

Puslapis "Paslaugoms gauti reikalingi dokumentai" atnaujintas 2021-05-04