Apie mus


Strėvininkų socialinės globos namai - biudžetinė įstaiga, finansuojama iš Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių biudžetų. Globos namams finansuoti gali būti naudojamos ir kitos teisės aktų nustatyta tvarka gautos lėšos.

Strėvininkų socialinės globos namų paskirtis - užtikrinti ilgalaikę (trumpalaikę) socialinę globą suaugusiems asmenims su negalia, dėl kurios jie negali gyventi savarankiškai, naudotis kitomis bendruomenės paslaugomis ir kuriems būtina nuolatinė specialistų priežiūra. 

Globos namuose apgyvendinami asmenys, kuriems dėl proto negalios ar psichinių sutrikimų nustatytas 0-40% darbingumo lygis, specialusis nuolatinės slaugos ar nuolatinės priežiūros (pagalbos) poreikis arba nustatytas didelių ar vidutinių specialiųjų poreikių lygis.

Globos namai yra viešasis juridinis asmuo, turintis sąskaitą banke ir antspaudą.

Globos namų buveinės adresas: Mokyklos g. 46, Mūro Strėvininkų kaimas, Žiežmarių sen., Kaišiadorių rajonas, Lietuvos Respublika.

Globos namų savininkė yra valstybė. Globos namų savininko teises ir pareigas įgyvendina Socialinės apsaugos ir darbo ministerija.

2021 m. planinis globos namų gyventojų skaičius - 193 asmenys.

Mūsų vertybės:

- Pagarba žmogui, žmogaus teisėms;

- Orumas;

- Pasiaukojimas;

- Meilė artimui;

- Kantrybė.

Misija - orumą laiduojanti bei saugi aplinka proto ir psichinę negalią turintiems žmonėms.

Vizija:

- Atvira kaitai įstaiga;

- Nuolat besimokanti;

- Tikslingai ir planingai diegianti naujoves;

- Sistemingai stebinti ir vertinanti socialinės reabilitacijos proceso ir rezultatų kokybę;

- Užtikrinanti globos namų gyventojų poreikių, interesų, reikmių tenkinimo kokybę;

- Sukūrusi ir palaikanti pozityvias socialinės reabilitacijos aplinkas;

- Pakankamai aprūpinta ištekliais;

- Užtikrinanti bendruomenės narių saugumą.

Globos namų himnas

                 

Puslapis "Apie mus" atnaujintas 2021-05-04