• Darbo tvarkos taisyklės

  PATVIRTINTA

  Strėvininkų socialinės globos namų direktoriaus

  2020 m. vasario 18 d. įsakymu Nr. V-15

   

  PRITARTA

  Strėvininkų socialinės globos namų

  Darbo tarybos 2020 m. vasario 13 d.

  posėdžio protokolu Nr. 8

   

  STRĖVININKŲ SOCIALINĖS GLOBOS NAMŲ

  DARBO TVARKOS TAISYKLĖS

   

  I.     BENDROJI DALIS

   

  1. Strėvininkų socialinės globos namų (toliau - Namų) darbo tvarkos taisyklės (toliau – Taisyklės) reglamentuoja Namų darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis pareigų ir funkcijų atlikimą, elgesio normas, nustato darbuotojų priėmimo į darbą, perkėlimo į kitą darbą, atleidimo iš darbo tvarką, pagrindines darbuotojų ir Namų pareigas ir teises, darbo sutartį sudariusių šalių atsakomybę, darbo ir poilsio laiką, darbuotojų skatinimą ir premijavimą ir kitus įstaigoje darbo santykius reguliuojančius klausimus.  Be šių Taisyklių, darbuotojų teises ir pareigas reguliuoja darbo sutartis, saugos ir sveikatos instrukcijos, pareigybės aprašas, darbuotojų asmens duomenų saugojimo politika, darbo apmokėjimo nustatai ir kt., bei Namų direktoriaus įsakymai.

  2. Taisyklės parengtos vadovaujantis Lietuvos respublikos vyriausybės 2006 m. vasario 28 d. nutarimu Nr. 200 „Dėl pavyzdinių valstybės institucijų ir įstaigų vidaus tvarkos taisyklių patvirtinimo“ rekomendacijomis.

  3. Šių taisyklių nuostatos taikomos tiek, kiek šių teisinių santykių nereglamentuoja Lietuvos respublikos įstatymai arba kiti teisės aktai.

  4. Strėvininkų socialinės globos namų direktorius, darbo taryba ir darbuotojai turi teisę inicijuoti pakeitimus šiose darbo tvarkos taisyklėse.

  5. Keičiant darbo tvarkos taisykles (prieš jas direktoriui patvirtinant), privaloma informuoti darbo tarybą ir su ja konsultuotis.

  6. Direktoriui patvirtinus naująsias darbo tvarkos taisykles, jos paskelbiamos viešai.

  7. Per penkias darbo dienas nuo taisyklių paskelbimo (arba pakeitimo patvirtinimo), darbuotojai privalo susipažinti su jomis ir pasirašyti Darbuotojų, supažindintų su socialinės globos namų darbo tvarkos taisyklėmis, registracijos žurnale.

  8. Informaciją apie Namų veiklą visuomenės informavimo priemonėms teikia tik direktorius ar jo pavaduotojas.

  9. Už šių Taisyklių įgyvendinimą atsako Namų direktorius.

   

  II. DARBO SUTARTIES SUDARYMAS, KEITIMAS, NUTRAUKIMAS

   

  2. Darbo sutarties sąlygas reglamentuoja LR Darbo kodekso nuostatos (toliau – DK).

  2.1. Kiekvienam darbuotojui turi būti sudarytos tinkamo, saugios ir sveikatai nekenksmingos darbo sąlygos, nustatytos Lietuvos Respublikos darbuotojų saugos ir sveikatos įstatyme.

  2.1.1. sudarius darbo sutartį administratorė supažindina priimamą asmenį su šiomis Taisyklėmis bei įstaigoje galiojančiais kitais norminiais aktais, susijusiais su darbuotojo atliekamomis funkcijomis pasirašytinai, supažindinimą registruojant Darbuotojų, supažindintų su Strėvininkų socialinės globos namų darbo tvarkos taisyklėmis bei kitais norminiais aktais, registracijos žurnale;

  2.1.2. darbdavio ir darbuotojo susitarimas dėl darbo įforminamas darbo sutartimi Darbo Kodekso nustatyta tvarka.

  2.1.3. administracija neturi teisės reikalauti, išskyrus Darbo Kodekse nustatytus atvejus, kad darbuotojas atliktų darbą, nesulygtą darbo sutartimi. Dėl papildomo darbo ir (ar ) pareigų su darbuotoju sutariama ir tai įforminama darbo sutartyje arba įsakymu.

  2.1.4. priimant į darbą, asmuo privalo pateikti asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą. Jei darbo įstatymai sieja priėmimą į darbą su tam tikru išsimokslinimu ar profesiniu pasirengimu, sveikatos būkle, darbdavys privalo pareikalauti, kad priimamasis pateiktų išsimokslinimą, profesinį pasirengimą, sveikatos būklę patvirtinančius dokumentus, o priimdamas į darbą nepilnametį nuo keturiolikos iki šešiolikos metų – gimimo liudijimą, mokyklos, kurioje mokosi, taip pat vieno iš tėvų ar kito vaiko atstovo pagal įstatymą raštišką sutikimą bei vaiko sveikatą prižiūrinčio gydytojo leidimą, o mokslo metų laikotarpiu – mokyklos, kurioje nepilnametis mokosi, raštišką sutikimą. Darbdavys turi teisę reikalauti ir kitų įstatymais nustatytų dokumentų (pvz. darbo stažą patvirtinančių dokumentų ir pan.). Asmuo pildo prašymą dėl priėmimo į darbą (Priedas Nr1).

  2.1.5. sudarant darbo sutartį, šalių susitarimu gali būti sulygstamas išbandymas; jis gali būti nustatomas norint patikrinti, ar darbuotojas tinka sulygtam darbui atlikti, taip pat pradedančiojo dirbti pageidavimu – ar darbas tinka darbuotojui; išbandymo sąlyga turi būti nustatoma darbo sutartyje;

  2.1.6. darbuotojas privalo pradėti dirbti kitą po darbo sutarties sudarymo dieną, jeigu šalys nesutarė kitaip;

  2.1.7. išbandymo laikotarpiu darbuotojui taikomi visi darbo įstatymai;

  2.1.8. darbo sutarties pakeitimą reglamentuoja DK nuostatos. Keičiant darbo sutarties sąlygas, pakeitimai įforminami abiejuose darbo sutarties egzemplioriuose;

  2.1.9. darbo sutarties pasibaigimas įforminamas įsakymu. Darbuotojas pildo prašymą dėl atleidimo iš darbuotojo, dirbančio pagal darbo sutartį, pareigų. (Priedas Nr. 2)

  2.1.10. darbo sutartis nutraukiama vadovaujantis Darbo Kodekso reikalavimais. Atleidimo dieną darbuotojas privalo atsiskaityti už jam pavestas užduotis ir patikėtas materialines vertybes su kiekvieno padalinio vadovu;

  2.1.11. atleidimo diena laikoma paskutinė darbo diena; darbdavys privalo visiškai atsiskaityti su atleidžiamu iš darbo darbuotoju jo atleidimo dieną, jei Lietuvos Respublikos įstatymai nenumato kitaip;

  2.1.12. darbuotojui pageidaujant raštu (prašymas laisvos formos), darbdavys privalo išduoti jam pažymą apie darbą, nurodydamas darbuotojo pareigas , laikotarpį už kurį prašoma išduoti pažymą, ir (ar) priskaičiuotą ir išmokėtą darbo užmokestį bei kitas išmokas, atleidimo iš darbo priežastį. Darbuotojas darbdavio gali paprašyti darbo įvertinimo (charakteristikos). Prašyme darbuotojas turi nurodyti kam bus skirta pažyma – adresatas.

   

  III. DARBO IR POILSIO LAIKAS, ATOSTOGOS

   

  3. Namų darbuotojams galioja ši darbo laiko struktūra:

  3.1. personalui, tiesiogiai nesusijusiam su gyventojų priežiūra, darbo laikas nustatomas nuo 8.00 val. iki 17.00 val., penktadienį – nuo 8.00 val. iki 15.45 val. Pietų pertrauka nuo 12.00 val. iki 12.45 val.;

  3.2. socialinių darbuotojų padėjėjams, slaugos personalui (slaugytojams), valytojams, dirbantiems pagal iš anksto sudarytą darbo grafiką, darbo laikas nustatomas:

  3.2.1. pirmai pamainai – nuo 7.30 val. iki 19.30 val.;

  3.2.2. antrai pamainai – nuo 19.30 val. iki 7.30 val. 

  3.2.3. socialinių darbuotojų padėjėjams ir slaugytojoms specialiosios pertraukėlės suteikiamos kas 2 val. po 10 min. poilsiui.

  3.3. Darbuotojams, atliekantiems darbus, kurių metu dėl darbo pobūdžio negalima daryti pertraukos pailsėti ir pavalgyti, turi būti suteikiama galimybė pavalgyti darbo laiku, jiems patogiu metu.

  3.4. Socialinių darbuotojų darbo laiko pradžia nuo 8:00 val., iki 17:00 val. dirbama pagal iš anksto sudarytą grafiką, vidutiniškai 40 val. per savaitę. Pertrauka pavalgyti nuo 12:00 val. iki 12:45 val. Socialiniam darbuotojui, kuriam  darbo laikas prasideda nuo 12:45 val., ir dirbama iki 21:45 val., pertrauka pavalgyti nuo 16:45 val. iki 17:30 val.

  3.5. Skaityklos, užimtumo specialisto, kineziterapeuto, darbo laikas nustatomas pagal šiose patalpose dirbančių darbuotojų individualius darbo grafikus, kurie yra skelbiami viešai.  

  3.6. Namuose taikomi šie darbo laiko režimai:

  3.6.1. nekintančios darbo dienos (pamainos) trukmės kai dirbama penkių darbo dienų savaitė su dviem poilsio dienomis (vidutiniškai 40 val. per savaitę) – administracijos darbuotojams, socialiniams darbuotojams, techninio aptarnavimo ir ūkio padalinio darbuotojams. Darbo laikas, įskaitant viršvalandžius ir darbą pagal susitarimą dėl papildomo darbo, per darbo dieną (pamainą) negali būti ilgesnis kaip dvylika valandų, neįskaitant pietų pertraukos, ir šešiasdešimt valandų per kiekvieną septynių dienų laikotarpį;

  3.6.2. suminės darbo laiko apskaitos (kai viso apskaitinio laikotarpio darbo laiko norma įvykdoma per apskaitinį laikotarpį) nustatoma slaugos personalui (slaugytojams), socialinių darbuotojų padėjėjams ir valytojams;

  3.6.3. suskaidytos darbo dienos laiko režimas, kai tą pačią dieną (pamainą) dirbama su pertrauka pailsėti ir pavalgyti, kurios trukmė ilgesnė negu nustatyta maksimali pertraukos pailsėti ir pavalgyti trukmė – vairuotojui pagal iš anksto sudaryta darbo grafiką;

  3.6.4. dirbantiems pagal suminės darbo laiko apskaitos laiko režimą nustatyta apskaitinio laikotarpio trukmė – trys mėnesiai. Maksimalus darbo laikas, dirbant pagal suminę darbo laiko apskaitos režimą per kiekvieną septynių dienų laikotarpį negali būti ilgesnis kaip 52 valandos;

  3.6.5. jeigu apskaitinio laikotarpio pabaigoje darbuotojas yra išdirbęs daugiau valandų, negu bendra viso apskaitinio laikotarpio darbo laiko norma, už viršytą darbo laiko normą jam apmokama kaip už viršvalandinį darbą, o už neįvykdytą darbo laiko normą jam sumokama pusė priklausančio išmokėti darbo užmokesčio;

  3.6.6. darbas virš nustatytos darbo trukmės nelaikomas viršvalandiniu darbuotojui savavališkai pasilikus darbe dirbti ilgiau negu nustatytas darbo laikas. Darbuotojas turi būti pateikęs prašymą ir gavęs sutikimą arba davęs sutikimą dirbti viršvalandžius direktoriui nurodžius. Tik tokiais atvejais viršvalandžiai fiksuojami ir apmokami DK 144 str. nustatyta tvarka.  Darbuotojas rašo sutikimą dėl viršvalandinio darbo  (Priedas Nr. 3).

  3.6.7. darbo laikas, įskaitant viršvalandžius ir darbą pagal susitarimą dėl papildomo darbo, per darbo dieną (pamainą) negali būti ilgesnis kaip dvylika valandų, neįskaitant pietų pertraukos, ir šešiasdešimt valandų per kiekvieną septynių dienų laikotarpį (negali būti dirbama daugiau kaip šešias dienas per septynias paeiliui einančias dienas);

  3.6.8. darbo grafikai pranešami darbuotojams ne vėliau kaip prieš septynias dienas iki jų įsigaliojimo. Jie gali būti keičiami tik nuo darbdavio valios nepriklausančiais atvejais, įspėjus darbuotoją prieš dvi darbuotojo darbo dienas;

  3.6.9. darbo laiko apskaita tvarkoma patvirtintos formos darbo laiko apskaitos žiniaraščiuose, su kuriais galima susipažinti Namų buhalterijoje;

  3.6.10. švenčių dienomis nedirba darbuotojai, kuriems nėra taikoma suminė darbo laiko apskaita. Esant būtinybei, šie darbuotojai gali dirbti poilsio ar šventinę dieną, Tuo atveju jie rašo sutikimą (Priedas Nr. 3).

  3.6.11. švenčių dienų išvakarėse darbuotojams, kuriems netaikoma suminė darbo laiko apskaita, darbo dienos trukmė sutrumpinama viena valanda. Pagal suminę darbo laiko apskaitą dirbantiems darbuotojams sutrumpinta valanda atiduodama per apskaitinį laikotarpį;

  3.6.12. namų darbuotojai, vykdydami darbo funkcijas ir privalėdami išvykti iš Namų, turi apie tai informuoti direktorių ar administraciją ir nurodyti išvykimo tikslą, vietą bei numatomą trukmę ir gauti direktoriaus sutikimą. Sutikimas gali būti žodinis arba direktoriaus įsakymas raštu.

  3.6.13. padalinio vadovas, esant svarbioms priežastims, turi teisę leisti darbuotojui neatvykti/išvykti ne ilgiau kaip 4 val. (pateikus prašymą raštu). Dėl svarbių priežasčių norintis ilgiau nedirbti darbuotojas raštu pateikia prašymą Namų direktoriui, nurodydamas neatvykimo/išvykimo priežastį ir laiką, suderinęs tai su tiesioginiu vadovu.  

  3.7. Kasmetinių atostogų suteikimas:

  3.7.1. kasmetinės atostogos suteikiamos pagal kasmetinių atostogų suteikimo grafiką arba šalių sutartu laiku, Darbo kodekso ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka. Atostogų grafikas tvirtinamas paskutinę metų darbo dieną visiems ateinantiems metams. Jeigu atostogų einama pagal grafiką papildomų prašymų pateikti nereikia. Jeigu atostogų laikas pagal grafiką (dėl objektyvių priežasčių) nėra tinkamas, atostogos atskiru darbuotojo prašymu, esant galimybei, gali būti perkeltos į kitą laiką arba atšauktos Darbuotojas rašo prašymą dėl atostogų perkėlimo ar atšaukimo (Priedas Nr. 4). Norit atostogauti (turint sukauptų nepanaudotų atostogų) ne pagal grafiką pildomas prašymas dėl atostogų suteikimo. (Priedas Nr. 5). Visais atvejais atostogų laikas ir trukmė derinama su tiesioginiu vadovu.

  Tais atvejais prašymas pateikiamas ne mažiau kaip prieš 7 darbo dienas iki atostogų pradžios. Visos atostogos suteikiamos, atšaukiamos ar keičiamos tik direktoriaus raštišku leidimu.

  3.7.2. darbuotojams atostogos skaičiuojamos darbo dienomis. Švenčių dienos į atostogų trukmę neįskaičiuojamos;

  3.7.3. darbuotojams suteikiamos ne mažiau kaip dvidešimt darbo dienų kasmetinės atostogos. Papildomas ir pailgintas atostogas nustato darbo kodeksas ir darbo teisės normos. Jos suteikiamos kartu su kasmetinėmis atostogomis;

  3.7.4. už pirmuosius darbo metus kasmetinės atostogos gali būti suteikiamos po šešių nepertraukiamojo darbo mėnesių. Už antruosius ir paskesnius darbo metus kasmetinės atostogos suteikiamos bet kuriuo darbo metų laiku, pagal kasmetinių atostogų suteikimo grafiką;

  3.7.5. darbuotojo pageidavimu kasmetinės atostogos gali būti suteikiamos dalimis; viena iš kasmetinių atostogų dalių negali būti trumpesnė, kaip dešimt darbo dienų;

  3.7.6. nepanaudotų kasmetinių atostogų dalis perkeliama ir pridedama prie kitų darbo metų kasmetinių atostogų. Darbuotojas, neišnaudojęs iki 2017 m. liepos 1 d. sukauptų atostogų, po 2020 m. liepos 1 d. praras teisę tiek į šias (sukauptas iki 2017 m. liepos 1 d.) atostogas (nebegalės jomis pasinaudoti), tiek į jų kompensavimą darbo sutarties nutraukimo atveju;

  3.7.7. kasmetinių atostogų laiku darbuotojui paliekamas jo vidutinis darbo užmokestis (atostoginiai), kuris darbuotojui pageidaujant išmokamas paskutinę darbo dieną arba įprasta darbo užmokesčio mokėjimo tvarka;

  3.7.8. darbuotojas turi teisę į tikslines atostogas (nėštumo ir gimdymo, tėvystės, vaikui prižiūrėti, mokymosi, kūrybinės, nemokamos) kaip nustatyta Lietuvos Respublikos darbo kodekse.

  3.7.9. Darbuotojams, auginantiems neįgalų vaiką iki aštuoniolikos metų arba du vaikus iki dvylikos metų, suteikiama viena papildoma poilsio diena per mėnesį (arba sutrumpinamas darbo laikas dviem valandomis per savaitę), o auginantiems tris ir daugiau vaikų iki dvylikos metų, – dvi dienos per mėnesį (arba sutrumpinamas darbo laikas keturiomis valandomis per savaitę), mokant darbuotojui jo vidutinį darbo užmokestį. Darbuotojų, dirbančių ilgesnėmis negu aštuonios darbo valandos pamainomis prašymu, šis papildomas poilsio laikas gali būti sumuojamas kas trys mėnesiai.

  3.7.10. Laisvos 4 valandos pirmąją mokslo metų dieną suteikiamos darbuotojams, neturintiems teisės į 3.7.9. p.  nustatytas papildomas poilsio dienas, auginantiems vaiką iki keturiolikos metų, kuris mokosi pagal priešmokyklinio ugdymo, pradinio ugdymo ar pagrindinio ugdymo programas, mokant darbuotojui jo vidutinį darbo užmokestį. 

   

  IV. DARBO UŽMOKESTIS, PASKATINIMAI UŽ GERUS DARBO REZULTATUS

   

  4. Darbo užmokestis yra atlyginimas už darbą, darbuotojo atliekamą pagal darbo sutartį, kuris nustatytas Strėvininkų socialinės globos namų Darbo apmokėjimo sistemoje.

  4.1. Strėvininkų socialinės globos namų darbuotojų darbo užmokestį sudaro:

  4.1.1. pareiginė alga (mėnesinė alga - pastovioji ir kintamoji dalys arba pastovioji dalis);

  4.1.2. priemokos;

  4.1.3. mokėjimas už darbą poilsio ir švenčių dienomis, nakties bei viršvalandinį darbą, budėjimą ir esant nukrypimams nuo normalių darbo sąlygų;

  4.1.4. premijos;

  4.1.5. materialinės pašalpos.

  4.2. Vyrams ir moterims už tokį pat ar lygiavertį darbą mokamas vienodas darbo užmokestis.

  4.3. Darbuotojo valandinis atlygis arba mėnesinė alga negali būti mažesni už nustatytus minimaliuosius dydžius.

  4.4. Pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientai,  kitos darbo apmokėjimo formos ir sąlygos, nustatomos  Strėvininkų socialinės globos namų Darbo apmokėjimo sistemoje.

  4.5. Už viršvalandinį darbą, darbą naktį, už darbą švenčių dieną, už darbą poilsio dieną mokama įstatymų nustatyta tvarka.

  4.6. Ne visas darbo laikas (ne visa darbo diena arba savaitė) apmokamas proporcingai dirbtam laikui arba mokama už atliktą darbą.

  4.7. Darbo užmokestis mokamas ne rečiau, kaip kartą per mėnesį, o jeigu yra darbuotojo raštiškas prašymas, du kartus per mėnesį. Reikalingi darbuotojo raštiški prašymai nurodant į kokią asmeninę sąskaitą pervesti darbo užmokestį bei prašymas avanso mokėjimui nurodant sąskaitos numerį bei avanso dydį, arbo atsakymas gauti avansą). Pildomas laisvos formos prašymas.

  4.8. Neapmokestinamas pajamų dydis (toliau -NPD) darbuotojams taikomas (ar netaikomas) asmeniškai pateikiant prašymą dėl jo taikymo (ar netaikymo). Jei taikomas didesnis NPD, tai pateikiami tai patvirtinantys dokumentai, kurie numatyti Lietuvos Respublikos pajamų mokesčio įstatymo 20 straipsnyje. Pildomas laisvos formos prašymas.

  4.9. Duomenys apie darbuotojo darbo užmokestį teikiami ar skelbiami tik įstatymų nustatytais atvejais arba darbuotojo sutikimu.

  5. Už pavyzdingą pareigų atlikimą, gerą ilgalaikį ir sąžiningą darbą, racionalius pasiūlymus darbe, taikomos moralinės ir materialinės darbuotojų skatinimo priemones:

  5.1. padėka;

  5.2. premija (kurios mokėjimas numatytas Strėvininkų SGN darbo apmokėjimo sistemoje).

   

  V. BENDRIEJI VIDAUS TVARKOS REIKALAVIMAI IR PAVEDIMAI

   

  5. Strėvininkų socialinės globos namų dirbantieji privalo:

  5.1. dirbti saugiai, laikytis priešgaisrinės saugos, darbuotojų saugos ir sveikatos instrukcijų reikalavimų;

  5.1.2. laikytis darbo drausmės (laiku ateiti į darbą, laikytis nustatytos darbo laiko trukmės, visą darbo laiką skirti darbui, tiksliai ir laiku vykdyti administracijos, padalinio vadovo arba tiesioginio vadovo nurodymus ir kt.);

  5.1.3. darbuotojai (išskyrus direktorių, pavaduotoją ir padalinių vedėjus), norėdami po darbo valandų pasilikti darbo vietoje, Strėvininkų socialinės globos namų teritorijoje ar patalpose, turi gauti žodinį socialinės globos namų direktoriaus ar jo įgalioto asmens leidimą;

  5.1.4. negalintys atvykti į darbą laiku dėl kokių nors priežasčių ar susirgę, privalo per vieną valandą nuo darbo pradžios apie tai informuoti tiesioginį darbo vadovą ar Namų administraciją. Jeigu darbuotojas pats negali pranešti apie neatvykimą, vėlavimą, tai gali atlikti jo įgalioti asmenys – šeimos nariai, giminės ir t.t.;

  5.1.5. tikrintis sveikatą pagal Namų patvirtintą darbuotojų sveikatos tikrinimo grafiką;

  5.1.6. informaciją, kurios reikalauja Namų administracija, pateikti ne vėliau, nei reikalauja nustatyti terminai;

  5.1.7. nedelsiant šalinti priežastis ir sąlygas, neleidžiančias dirbti arba apsunkinančias normalų darbą (konfliktai, organizacinės technikos priemonių gedimai, ekstremalios situacijos ir kt.), jei nepavyksta pašalinti, pranešti apie tai tiesioginiam vadovui ar Namųdirektoriui;

  5.1.8. pasikeitus darbuotojo asmens duomenims (pavardei, adresui, telefono numeriui) per dvi darbo dienas informuoti Namų administraciją;

  5.1.9. saugoti jiems patikėtas Strėvininkų socialinės globos namų komercines paslaptis, neskleisti konfidencialią informaciją apie gyventojus ir darbuotojus;

  5.1.10. tarnybiniu telefonu kalbėti tik darbo reikalais. Pokalbiai asmeniniu telefonu neturi trukdyti darbuotojui atlikti tiesiogines pareigas;

  5.1.11. Namų ryšio priemonėmis, biuro įranga, kanceliarinėmis priemonėmis darbuotojai gali naudotis tik su darbu susijusiais tikslais;

  5.1.12. įvykus incidentui, nelaimingam atsitikimui darbe, pakeliui į darbą ar iš darbo, nedelsiant informuoti tiesioginį vadovą, administraciją.

  5.2. Strėvininkų socialinės globos namuose dirbantiesiems draudžiama:

  5.2.1. rūkyti patalpose;

  5.2.2. be tiesioginio vadovo žinios patikėti pareigas ar darbo priemones kitam asmeniui;

  5.2.3. gadinti, laužyti Namų inventorių;

  5.2.4. naikinti dokumentus, negavus direktoriaus ar jo įgalioto asmens sutikimo;

  5.2.5. tyčia ar dėl neatidumo ar aplaidumo teikti klaidingą informaciją klientui ar Namų administracijai;

  5.2.6. dirbti darbus, nesulygtus darbo sutartyje, kuriuos atlikti nėra apmokytas;

  5.2.7. naudotis nelegalia programine įranga;

  5.2.8. darbo metu vartoti alkoholinius gėrimus, narkotines medžiagas, o taip pat pasirodyti darbe neblaiviam, apsvaigusiam nuo narkotinių priemonių;

  5.2.9. neblaivumui (girtumui) nustatyti gali būti naudojamas alkotesteris;

  5.2.10. Namų darbuotojai, pastebėję neblaivų (ar apsvaigusį) Namų darbuotoją, privalo apie tai pranešti tiesioginiam vadovui ar Namų administracijai bei imtis visų reikiamų priemonių nelaimei išvengti.

  5.2.11. darbuotojų neblaivumo (girtumo) ar apsvaigimo nustatymo tvarka tvirtinama atskiru Namų direktoriaus įsakymu.

  5.2.12. iš Namų patalpų išsinešti socialinės globos namams priklausančius daiktus, dokumentus, inventorių;

  5.2.13. asmeninius pinigus, dokumentus ir daiktus kartu su Namų ar Namų gyventojų dokumentais, pinigais ir inventoriumi laikyti draudžiama;

  5.2.14. teikti bet kokius asmens duomenis apie Namų gyventojus ir darbuotojus be Namų direktoriaus ar jo įgalioto asmens leidimo, išskyrus Namų Asmens duomenų saugojimo politikos nustatytus atvejus;

  5.2.15. teikti asmenines paslaugas gyventojams ar gauti asmenines paslaugas iš gyventojų;

  5.2.16. laikyti asmeninius maisto produktus ir gėrimus gyventojų ir kitų asmenų aptarnavimo vietose;

  5.2.17. darbo metu naudotis ausinukėmis.

  5.3. Strėvininkų socialinės globos namuose duoti pavedimus turi teisę:

  5.3.1. direktorius, direktoriaus pavaduotoja(s) socialiniams reikalams – tiesiogiai globos namų darbuotojams pagal jų pareigybės aprašyme nustatytas funkcijas;

  5.3.2. padalinių vadovai – padalinio darbuotojams pagal jų pareigybės aprašyme nustatytas funkcijas;

  5.3.3. pavedimai gali būti duodami įsakymų, užduočių, pavedimų, rezoliucijų globos namų dokumentų valdymo sistemoje ar žodine forma.

   

  VI. VEIKLOS ORGANIZAVIMAS, KONTROLĖ, DARBUOTOJŲ TEISĖS IR ATSAKOMYBĖ

   

  6. Einamieji veiklos klausimai svarstomi, aptariami, sprendžiami direktoriaus, pavaduotojų ir padalinių vadovų darbo pasitarimuose, kurie vyksta kas rytą.

  6.1. Namų struktūrinių padalinių darbuotojų susirinkimai organizuojami:

  6.1.2. socialinio darbo padalinio ir gyventojų sveikatos padalinio darbuotojų susirinkimai – du kartus per metus, padalinio vadovui iš anksto numačius ir suderinus su darbuotojais darbo dieną ir laiką. Susirinkimai yra protokoluojami;

  6.1.3. esant būtinumui, padalinių veiklos susirinkimai gali būti organizuojami dažniau;

  6.1.4. visuotinas darbuotojų susirinkimas organizuojamas vieną kartą per metus. Susirinkimas protokoluojamas;

  6.1.5. Namų direktorius, administracija organizuoja darbuotojų darbą, vadovaujantis darbo įstatymais, darbuotojų saugą ir sveikatą reglamentuojančiais bei kitais teisiniais aktais;

  6.1.6. Namų direktorius, pavaduotojai, padalinių vadovai, darbuotojai atlieka pareigybės aprašyme nustatytas funkcijas;

  6.1.7. skundai ir prašymai registruojami ir nagrinėjami Namų direktoriaus patvirtinta tvarka

  6.2. Darbuotojai turi teisę:

  6.2.1. į tinkamas, saugias ir sveikatai nekenksmingas darbo sąlygos, nustatytas Lietuvos Respublikos darbuotojų saugos ir sveikatos įstatyme;

  6.2.2. gauti įstatymų ir kitų teisės aktų nustatytą darbo užmokestį;

  6.2.3. į įstatymų ir kitų teisės aktų nustatytas atostogas ir poilsio laiką;

  6.2.4. būti profesinių sąjungų, politinių partijų ir organizacijų nariais, dalyvauti politinėje veikloje;

  6.3. Pagal DK nuostatas, darbo drausmės pažeidimas yra darbo pareigų nevykdymas arba netinkamas jų vykdymas dėl darbuotojų kaltės.

  6.4. Darbuotojas privalo atlyginti visą žalą šiais atvejais:

  6.4.1. žala padaryta tyčia;

  6.4.2. žala padaryta jo veikla, turinčia nusikaltimo požymių;

  6.4.3. žala padaryta neblaivaus ar apsvaigusio nuo narkotinių, toksinių ar psichotropinių medžiagų darbuotojo;

  6.4.4. žala padaryta pažeidus pareigą saugoti konfidencialią informaciją; 

  6.4.5. darbdaviui padaryta neturtinė žala;

  6.4.6. kai visiško žalos atlyginimo atvejis numatytas kolektyvinėje sutartyje;

  6.4.7. žala atlyginama darbo kodekso nustatyta tvarka. 

   

  VII. KOMPETENCIJŲ KĖLIMAS, KOMANDIRUOTĖS

   

  7. Darbuotojai privalo nuolat kelti savo kompetenciją:

  7.1. tobulinti globos namų gyventojų aptarnavimo kultūrą;

  7.1.2. tobulinti žinias darbo įstatymų, saugos ir sveikatos, apsaugos nuo elektros, priešgaisrinės saugos, civilinės saugos srityse;

  7.1.3. dalyvauti Namų organizuojamuose mokymuose ir seminaruose;

  7.1.4. darbuotojai, dalyvavę mokymo seminaruose, pateikia Namų administracijai dalyvavimą juose liudijantį dokumentą;

  7.1.5. pareiginių nuostatų nustatyta tvarka atestuotis savo veiklos srityje.

  7.1.6. į kompetencijos kėlimo kursus (mokymus, seminarus ir pan.) darbuotojas gali vykti tik pateikęs raštišką prašymą dėl vykimo į kompetencijos kėlimo renginį direktoriui ir gavęs raštišką jo leidimą. (Priedas Nr.6).

  7.2. Siuntimas į komandiruotę įforminamas direktoriaus įsakymu. Pildomas prašymas dėl vykimo į komandiruotę (Priedas Nr. 7).

  7.3. Teisėtos ir pagrįstos išlaidos, patirtos komandiruotės metu, yra kompensuojamos vadovaujantis komandiruočių išlaidų apmokėjimo biudžetinėse įstaigose taisyklėmis.

  7.4. Darbuotojas, grįžęs iš komandiruotės, pateikia buhalterijai avansinę ataskaitą, kur prie kiekvieno pateikto punkto turi būti išlaidas pateisinantis dokumentas, atitinkantis visus buhalterinius apskaitos reikalavimus.

   

  VIII. ELGESIO, APRANGOS IR IŠVAIZDOS REIKALAVIMAI

   

  8. Strėvininkų socialinės globos namų darbuotojai turi puoselėti pasitikėjimo ir atvirumo aplinką, dirbti dorai ir sąžiningai.

  8.1. darbe vengti nepagrįstos darbo, asmens, jo pažiūrų kritikos, apkalbų, neslėpti vienas nuo kito ir nuo vadovų darbo informacijos, vengti ignoravimo, patyčių, įžeidžiančių replikų, nekelti  konfliktinių situacijų, neskatinti nepagrįstą nepasitikėjimą bendradarbiais ir pan.;

  8.1.2. darbuotojams darbo metu draudžiama vartoti necenzūrinius žodžius ir posakius;

  8.1.3. apie konfliktines situacijas ar ginčus informuoti Namų direktorių ar jo įgaliotus asmenis: pavaduotoją socialiniams reikalams, padalinių vedėjus;

  8.1.4. darbo vietoje turi būti vengiama triukšmo, palaikoma dalykinė darbo atmosfera, darbuotojai turi elgtis pagarbiai vieni su kitais, globos namų gyventojais ir kitais asmenimis;

  8.1.5. bendraujant su klientais ir bendradarbiais laikytis etikos principų.

  8.2. Namų darbuotojai turi būti tvarkingos išvaizdos, jų apranga – švari, tvarkinga, dalykinio stiliaus.  

  8.3. Namai, vadovaujantis LR Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos 2007 m. lapkričio 26 d. įsakymu Nr. A1- 331 „Dėl darbuotojų aprūpinimo asmeninėmis apsaugos priemonėmis nuostatų patvirtinimo“ bei Namų direktoriaus patvirtinta tvarka, aprūpina darbuotojus asmeninėmis apsauginėmis priemonėmis, apranga, kurią darbuotojai privalo dėvėti.

   

  IX. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

   

  9. Darbo tvarkos taisyklės galioja nuo jų patvirtinimo dienos visiems Strėvininkų socialinės globos namų darbuotojams.

  9.1. Strėvininkų socialinės globos namų darbuotojai Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka atsako už šių taisyklių, darbuotojų saugos ir sveikatos, priešgaisrinės saugos reikalavimų, pareiginių nuostatų laikymąsi.

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Priedas Nr. 1.

   

  PATVIRTINTA

  Strėvininkų socialinės globos namų

  direktoriaus  2020 m. vasario 18 d.  įsakymu Nr. V-15

   

   

  (Prašymo formos pavyzdys)

   

  ______________________________________________

  (vardas, pavardė)

  ______________________________________________

  (adresas, telefonas, el. paštas)

   

   

  _____________________        

   

   

  PRAŠYMAS DĖL PRIĖMIMO Į DARBĄ1 

   

  20     m.                   d. Nr.____

  Mūro Strėvininkai

   

  Asmens kodas

   

  Pageidaujama darbo pradžios data

   

  Pareigos, į kurias ketinama įsidarbinti

  Nurodomas  padalinys, tikslus pareigybės pavadinimas, lygis, pvz. Personalo administravimo departamento personalo administratorius, A2 lygis

   

  Darbo laiko norma

  Nurodoma kiek valandų per savaitę pageidaujama dirbti, pvz. 40 val. per savaitę. Jei bus dirbama mažiau valandų per savaitę, tuomet būtina nurodyti darbo dienos pradžios ir pabaigos laiką.

   

  Darbo sutarties rūšis

  (Norėdami pažymėti, pasirinkite elementą) 

   

  Nurodykite darbo sutarties rūšį

   

  Pridedami dokumentai:

   

  ☐    išsilavinimą patvirtinančio dokumento kopija;

  ☐    profesinę ir (ar) vadovaujamojo darbo patirtį patvirtinantys dokumentai;

  ☐    dokumentų, patvirtinančių darbingumo lygį (neįgalumą) arba senatvės pensijos amžių sukakusiems asmenims, kuriems teisės aktų nustatyta tvarka yra nustatytas didelių specialiųjų poreikių lygis, kopijos

  ☐  kita ______________________________________________________.

   

  1 Jūsų asmens duomenys Strėvininkų socialinės globos namuose bus tvarkomi teisėtai ir tiksliai darbo sutarties sudarymo ir jų vykdymo tikslais.

   

                                                                ___________               ________________________

                                                                       (parašas)                                           (vardas, pavardė)

   

  INFORMACIJA APIE DARBO SĄLYGAS (pildo įstaigos darbuotojas, atsakingas už darbuotojo priėmimo organizavimą)

   

  Pareiginė alga

   

   

  Nurodomas darbuotojui, dirbančiam pagal darbo sutartį, nustatomas pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientas ir pareiginės algos kintamoji dalis, jei tokia skiriama priėmimo metu.

   

  Išbandymo laikotarpis(Pažymėti tuo atveju, jei darbuotojas, dirbantis pagal darbo sutartį priimamas be konkurso. Norėdami pažymėti, spragtelėkite pele ant pasirinkto langelį) 

  ☐ taikomas – įrašykite laikotarpį, bet ne ilgesnį kaip 3 mėnesiai.

  ☐  netaikomas

  Nustatyta profesinio ir (ar) vadovaujamo darbo patirtis 

  Nurodoma profesinio ir (ar) vadovaujamo darbo patirtis metais, mėnesiais ir dienomis priėmimo į darbą dieną.

  Suteikiamos garantijos

  ☐  papildoma poilsio diena per mėnesį pagal LR DK 138 str. 3 d.  iki ____

  ☐ ______  d. d. pailgintos kasmetinės atostogos pagal LR DK 138 str. 1 d.

  ☐  _____  d. d. papildomos atostogos pagal LR DK 138 str. 2 d.

   

  Kitos papildomos sąlygos, ar informacija

  Nurodomos kitos papildomos darbo sutarties sąlygos, dėl kurių turi būti susitariama, ar kita informacija svarbi darbo santykiams ar suteikiamoms socialinėms garantijoms.

   

   

  _____________________                                                         ________________________

                        (pareigos)                                                                         (vardas, pavardė)

   

   

   

  _________________________

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Priedas Nr. 2.

   

  PATVIRTINTA

  Strėvininkų socialinės globos namų

  direktoriaus  2020 m. vasario 18 d.  įsakymu Nr. V-15

   

   

  (Prašymo formos pavyzdys)

  __________________________________

   

  _________________ _________________________

   

  ______________________________________________ 

   

   

  ________________ 

   

   

  PRAŠYMAS

  DĖL _____________ ATLEIDIMO 

  IŠ DARBUOTOJO, DIRBANČIO PAGAL DARBO SUTARĮ, PAREIGŲ

   

  Nr.                    

   

  Darbo sutarties nutraukimo pagrindas

  (Norėdami pažymėti, pasirinkite elementą)

   

  Pasirinkite atleidimo pagrindą

   

  Pageidaujama atleidimo data

  Nurodoma pageidaujama paskutinės darbo dienos data

  Darbo sutarties nutraukimo sąlygos

  (Pildoma tik tuo atveju, jei siūlomas darbo sutarties nutraukimas sudarant šalių susitarimą) 

  Nurodoma nuo kada norima nutraukti darbo sutartį/tarnybos santykius, kompensacijos/išeitinės išmokos dydis, nepanaudotų atostogų suteikimo tvarka ir kt.

   

  Darbo užmokesčio ir kitų išmokų, susijusių su atleidimu išmokėjimas

  ☐  pageidauju, kad darbo užmokestis būtų išmokėtas ne vėliau kaip paskutinę darbo dieną

  ☐  sutinku, kad darbo užmokestis būtų išmokėtas   _____________ (terminas negali būt ilgesnis nei  dešimt darbo dienų  (DK 146 str.  1 d.)

  Pridedami dokumentai:

  (Norėdami pažymėti, paspauskite norimą langelį)

  ☐  pažyma apie ligą, neįgalumą, šeimos nario slaugymą;

  ☐  dokumentas, įrodantis senatvės pensijos amžių;

  ☐  kita ____________________.

   

  Papildoma informacija

   

   

   

  _____________________                _________               ________________________

   

  ____________________________

  Priedas Nr. 3.

   

   

  PATVIRTINTA

  Strėvininkų socialinės globos namų

  direktoriaus  2020 m. vasario 18 d.  įsakymu Nr. V-15

   

   

  (Sutikimo formos pavyzdys)

   

  ______________________________________________

   

  ______________________________________________

   

  ______________________________________________

   

   

  _________________________ 

   

   

  SUTIKIMAS 

  DĖL    Pasirinkite prašymo pavadinimą

   

  Nr.

   

  Sutikimas dirbti:

  (Norėdami pažymėti, spragtelėkite pele ant pasirinkto langelio) 

  ☐  viršvalandinį darbą

  ☐ darbą poilsio dieną (-omis)  (ne pagal nustatytą darbo grafiką)

  ☐  darbą švenčių dieną (-omis)

   

  Pagrindas

  Nurodyti viršvalandžių ar darbo poilsio (šventės) dieną, naktį priežastį

  Data ir laikas

  Nurodyti numatomą dirbti tikslią datą ar laikotarpį (nuo... iki....) ir laiką su pietų pertraukos laiku, jei reikia.

   

  Data:

  Laikas: nuo _ val. iki val. (pietų pertrauka nuo   val. iki _ val.)

   

  Kompensavimas už darbą poilsio arba švenčių dieną ar viršvalandinio darbo laiką

  (Norėdami pažymėti, spragtelėkite pele ant pasirinkto langelio) 

   

  ☐  dirbtą darbo laiką DK 144 str. 5 d. nustatyta tvarka pridėti prie kasmetinių atostogų laiko (netaikoma tuo atveju, jeigu prašymą teikia DK 144 str. 6 d. nurodyti asmenys)

  ☐  apmokėti už dirbtą laiką atitinkamai DK 144 str. nustatyta tvarka ir pagrindais

   

   

   

  _____________________                   _________                 ______________________

   

  _______________________

  Priedas Nr. 4.

   

   

  PATVIRTINTA

  Strėvininkų socialinės globos namų

  direktoriaus  2020 m. vasario 18 d.  įsakymu Nr. V-15

   

  (Prašymo formos pavyzdys)

   

  ______________________________________________

   

  ______________________________________________

   

  ______________________________________________

   

  _________________________ 

   

  PRAŠYMAS 

  DĖL    ATOSTOGŲ PERKĖLIMO AR ATŠAUKIMO

    ____________________________

   

  Nr.                    

   

  Atostogų ar papildomos poilsio dienos (laiko) rūšis, kurią norite pakeisti:

  (Norėdami pažymėti, paspauskite norimą langelį ir pasirinkite elementą)

  ☐  kasmetinės atostogos

  ☐  tikslinės atostogos: Pasirinkite tikslinių atostogų rūšį­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­________________________

  ☐  kita _________________­­­­­­­

  Patvirtintas atostogų laikotarpis (data) ar prašomos mokamos poilsio dienos ar poilsio laiko data, kurį (-ią) norima keisti

  Nurodomas įstaigos vadovo ar jo įgalioto asmens suteiktas atostogų laikotarpis, pvz., nuo 2018-08-21 iki 2018-08-22, papildomos poilsio dienos data ar papildomo poilsio laikas

  Pageidaujamas kitas atostogų laikotarpis (data), kita mokamos poilsio dienos ar poilsio laiko data, į kurį (-ią) norima keisti jau patvirtintą atostogų laikotarpį ar papildomą poilsio dieną (laiką).

  Nurodoma tiksli atostogų pradžia ir pabaiga, pvz., nuo 2018-08-21 iki 2018-08-22, arba nurodoma papildomos poilsio dienos ar papildomo poilsio laiko data, papildomas poilsio laikas valandomis

  Pavaduojantis asmuo (Pildoma tik tuo atveju jeigu įstaigos nustatyta tvarka yra skiriamas pavaduojantis asmuo) 

  Nurodomos pavaduojančio asmens pareigos, vardas ir pavardė

  Pageidaujamas atostoginių išmokėjimo būdas

  (Žymėti tik tuo atveju, jei teikiamas prašymas dėl kasmetinių atostogų. Norėdami pažymėti, spragtelėkite pele ant pasirinkto langelio)   

        ☐  prieš atostogas (jei prašymas pateiktas vadovaujantis vidaus tvarka nustatytų terminų) 

        ☐ su darbo užmokesčiu

  Pridedami dokumentai

  Pridedami dokumentai, pagrindžiantys teisę į mokymosi, kūrybines, nemokamas atostogas ar informacija apie suteiktas papildomas poilsio dienas (jei tokie dokumentai ar informacija nebuvo pateikta anksčiau).

  Papildoma informacija

   

   

   

  _____________________               _________                ________________________

   

  ______________________

  Priedas Nr. 5.

   

   

  PATVIRTINTA

  Strėvininkų socialinės globos namų

  direktoriaus  2020 m. vasario 18 d.  įsakymu Nr. V-15

   

   

  (Prašymo formos pavyzdys)

   

  ______________________________________________

  (padalinio pavadinimas)

  ______________________________________________

  (darbuotojo pareigos, vardas, pavardė)

   

   

  _________________________ 

   

   

   

                                  PRAŠYMAS DĖL  Pasirinkite atostogų rūšį SUTEIKIMO

  ____________________

                                                                                                (vardas, pavardė)

  Nr.                    

   

  Atostogų  rūšis:

   

  ☐  kasmetinės atostogos

  ☐  tikslinės atostogos: Pasirinkite tikslinių atostogų rūšį

  _____________________________________________

  ☐  kita ______________________________________

  Atostogų laikotarpis (data)

   

  Nurodoma tiksli atostogų pradžia ir pabaiga, pvz., nuo 2018-08-21 iki 2018-08-22

  Pavaduojantis asmuo (Pildoma tik tuo atveju jeigu įstaigos nustatyta tvarka yra skiriamas pavaduojantis asmuo) 

  Nurodomos pavaduojančio asmens pareigos, vardas ir pavardė

  Pageidaujamas atostoginių išmokėjimo būdas

  (Žymėti tik tuo atveju, jei teikiamas prašymas dėl kasmetinių atostogų)   

        ☐  prieš atostogas (jei prašymas pateiktas vadovaujantis vidaus tvarka nustatytų terminų)

        ☐ su darbo užmokesčiu

  Pridedami dokumentai

  Pridedami dokumentai, pagrindžiantys teisę į mokymosi, kūrybines, nemokamas atostogas ar informacija apie suteiktas papildomas poilsio dienas (jei tokie dokumentai ar informacija nebuvo pateikta anksčiau)

   

   

  Papildoma informacija

   

   

   

   

   

  _____________________                _________               ________________________

                 (pareigos)                                                     (parašas)                                            (vardas, pavardė)

  _________________________

   

   

  Priedas Nr. 6.

   

   

  PATVIRTINTA

  Strėvininkų socialinės globos namų

  direktoriaus  2020 m. vasario 18 d.  įsakymu Nr. V-15

   

   

  (Prašymo formos pavyzdys)

   

  ______________________________________________

   

  ______________________________________________

   

  ______________________________________________

   

   

  _________________________ 

   

   

  PRAŠYMAS 

  DĖL VYKIMO Į KOMPETENCIJOS KĖLIMO RENGINĮ

   

  Nr.

   

  Kvalifikacijos kėlimo renginio data 

  Nurodoma tiksli komandiruotės trukmė nuo – iki, taip pat nurodomas darbo laikas komandiruotėje, jei skiriasi nuo įprasto darbo laiko 

  Kvalifikacijos kėlimo renginio vieta, trukmė

  Miestas (kita vietovė)

  Renginio pradžia  ir  pabaiga

  Renginio trukmė dienomis (valandomis) 

  Transportas (Norėdami pažymėti, paspauskite norimą langelį)   

  ☐ Tarnybinis transportas

  ☐ Viešasis transportas*

  ☐ Nuosava transporto priemonė*

  Markė

  Modelis

  Valstybinis Nr.

  Degalų tipas

  Vykimo vieta nuo-iki

  Vairuotojo vardas, pavardė

  ☐ Autobusas 

  ☐ Traukinys 

  ☐ Troleibusas 

   

   

  Markė

  Modelis

  Valstybinis Nr.

  Degalų tipas

  Degalų sunaudojimo norma

  Vykimo vieta nuo-iki

  Pridedami dokumentai 

        kvietimas

         renginio programa

         kiti dokumentai

  *Vykstant viešuoju at nuosavu transportu kompensuojamos kelionės išlaidos pateikiant avansinę apyskaitą.

   

   

   

  _____________________                ________                 ________________________

   

  ______________________

  Priedas Nr. 7.

   

   

  PATVIRTINTA

  Strėvininkų socialinės globos namų

  direktoriaus  2020 m. vasario 18 d.  įsakymu Nr. V-15

   

   

  (Prašymo formos pavyzdys)

   

  ______________________________________________

   

  ______________________________________________

   

  ______________________________________________

   

   

  _________________________ 

   

   

  PRAŠYMAS 

  DĖL VYKIMO Į KOMANDIRUOTĘ

   

  Nr.

   

  Padalinys (-iai)

  Nurodomas komandiruojamų asmenų padalinio (-ių) pavadinimas (-ai)

  Komandiruojamas (-i) 

  asmuo (-ys) 

  Nurodomas komandiruojamo (-ų) asmens (-ų) pareigos, vardas (-ai), pavardė (-ės)

  Komandiruojamo (ų) asmens 

  (-ų) funkcijas laikinai atliksiantis asmuo (-ys)

   

  Komandiruotės trukmė 

  Nurodoma tiksli komandiruotės trukmė nuo – iki, taip pat nurodomas darbo laikas komandiruotėje, jei skiriasi nuo įprasto darbo laiko 

  Komandiruotės vieta (-os)

  Nurodomas valstybės ir miesto pavadinimas lietuvių kalba, įstaiga (-os) į kurią (-ias) asmuo siunčiamas.

  Komandiruotės tikslas (nurodoma paliekant tik vieną iš reikalingų įrašų) 

  Darbo funkcijų atlikimas: 

  Įvykdyti su darbo funkcijų atlikimu susijusius  pavedimus (pvz. dalyvauti valstybės ar savivaldybės institucijos įstaigos, įmonės renginiuose Lietuvoje ir užsienyje, atstovauti teisme, atlikti patikrinimą ir pan.)

  Kvalifikacijos tobulinimas (kai komandiruojamas asmuo dalyvauja mokymo renginyje (pvz. kursuose), kuriame dalyviams išduodamas dalyvio pažymėjimas, sertifikatas ar kitas dokumentas, kuriuo patvirtinamas dalyvavimas tokiame renginyje ir (ar) dalyviai gauna mokomąją medžiagą, kuri naudos savo žinių ir kompetencijų tobulinimui)

  Darbo funkcijų atlikimas ir kvalifikacijos tobulinimas

  (komandiruotė, susidedanti iš kelių dalių: vienos iš jų metu atliekamos darbo funkcijos, kitos – tobulinama kvalifikacija).

  Kita (šventės, renginiai )

  Renginio apibūdinimas

  Pavadinimas

  Forma (pvz. konferencija, susitikimas, forumas, seminaras, posėdis ir pan.) 

  Organizatorius (-iai)

  Renginio vieta, data, trukmė

  Valstybė

  Miestas (kita vietovė)

  Renginio pradžia  ir  pabaiga

  Renginio trukmė dienomis (valandomis)  

  Komandiruotės rezultatas (tikėtinas)

   

  Transportas (Norėdami pažymėti, paspauskite norimą langelį)   

  ☐ Tarnybinis transportas

  ☐ Viešasis transportas

  ☐ Nuosava transporto priemonė

  Markė

  Modelis

  Valstybinis Nr.

  Degalų tipas

  Vykimo vieta nuo-iki

  Vairuotojo vardas, pavardė

  ☐ Autobusas 

  ☐ Lėktuvas 

  ☐ Traukinys 

   

   

  Markė

  Modelis

  Valstybinis Nr.

  Degalų tipas

  Degalų sunaudojimo norma

  Vykimo vieta nuo-iki

  Preliminarus kelionės laikas (į komandiruotės darbo vietą ir atgal) (Pildoma tik tuo atveju, jei kelionė vyks po darbo dienos valandų, poilsio ar švenčių dieną) 

  Į komandiruotės darbo vietą: 00.00–00.00 (pvz., 04.00–08.00)
  Iš komandiruotės darbo vietos: 00.00–00.00 (pvz., 19.30–23.40)

  Kompensavimas 

  (Norėdami pažymėti, paspa

  Puslapis "Darbo tvarkos taisyklės" atnaujintas 2021-05-04Puslapis "Darbo tvarkos taisyklės" atnaujintas 2021-11-06

© 2016–2022 Strėvininkų socialinės globos namai. Valstybės biudžeto įstaiga

Kontaktai

Mokyklos g. 46 Mūro Strėvininkų km., Žiežmarių sen., Kaišiadorių r. sav., LT-56202. 
Tel.: 834653538;
Faks.: 834653538. 
El.paštas: strevininkup@gmail.com

Adresas

Duomenys kaupiami ir saugomi
Juridinių asmenų registre. Visos teisės saugomos teisės aktų nustatyta tvarka, kopijuoti bet kokią informaciją ar duomenis be rašytinio sutikimo draudžiama.
Juridinio asmens kodas: 290796410